Các bạn chuyển tiền bằng cách nào?

Tiền lương của visa kỹ năng đặc định sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng Nhật Bản của bạn. Không phải trả lương bằng tiền mặt. Thông thường, nhiều người sẽ gửi khoảng 10 vạn yên cho gia đình của họ. Cách thức chuyên tiền thì có nhiều ngân hàng khác nhau nên hãy hỏi những người Nhật ở xung quanh bạn.

⚠️Đừng đưa tiền cho người không hiểu thủ tục mà nói ""Tôi sẽ gửi tiền cho bạn..."".⚠️

Đó là số tiền mà bạn đã làm việc vì những người thân yêu của bạn. Hãy tự mình gửi tiền.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên Messenger của Facebook.